(Quelle:Land , Franz Linschinger) Laub, Herbst (Quelle: Land OÖ, Franz Linschinger)

Gemeinde Puchenau

Gemeinde Puchenau (Quelle: Land OÖ) . (Quelle: Land )